Projecten SLT

Project 1: verkenning
Project 2: toegang en alarmering
Project 3: sleutelplan en alarmering intramuraal
Project 4: toegang centrale deuren
Project 5: Medido medicijn dispenser
Project 6: Bachlaan (intercom app)
Project 7: SPHW (ongeplande zorg)
Project 8: Slimme bril
Project 9: Hoeksch Menu
Project 10: Beeldzorg contact met de Compaan

Project 1: verkenning

(december 2017 tot juni 2018)

Project ‘Verkenning’ waaronder de pilot met 6 woningen op de Apollostraat in Strijen. Deze 6 woningen zijn voorzien van functionaliteiten binnen het concept Slim Langer Thuis. Gedurende een periode van zes maanden de aangebrachte Slim Langer Thuis functionaliteiten gebruikt en getest.
Tijdens de PoC is er voor gekozen om ook het Steunpunt van HW Wonen in de Apollostraat te voorzien van de slimme oplossingen van PoC. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om zelf ervaringen op te doen en ook relaties en stakeholders te ontvangen om de slimme toepassingen te laten zien

Resultaten:

De pilot heeft nog niet het beoogde vervolg gekregen in de vorm van een brede uitrol. De ervaringen hebben belangrijke lessen opgeleverd welke zijn geanalyseerd en besproken met betrokken partijen. De samenwerking en benodigde technische onderdelen bleven achter bij de ambities van SLT partners .

Het gebruikte slot (NEMEF Radaris Evolution) met digitale ontsluiting voor zowel huurder als voor zorgmedewerker is opgenomen in het pakket van eisen ten behoeve van de renovatie van het gehele complex! Daarmee worden door HW wonen dus 106 woningen voorzien van een basiselement (toegang) van het Hoeksch Menu.


Project 2: toegang en alarmering

(augustus 2019- november 2020)

De eerste stap in de doorontwikkeling van het Hoeksch Menu is het opschalen van alarmering en elektronische toegang tot de woning. Componenten uit het Hoeksch Menu technologie worden ook intramuraal al toegepast en bij de betrokken aanbieders geïmplementeerd.

In totaal worden van vier zorgteams met totaal 230 cliënten voorzien van een slim slot en zo nodig een mobiel alarmeringstoestel.

Alarmering met spreek luisterverbinding op het lijf
Persoonsalarmering kan zowel voor een cliënt zelf als voor zijn mantelzorger(s) van toegevoegde waarde zijn.

Spreek luister verbinding op het lichaam zorg ervoor dat er minder ‘valse’ meldingen zijn waarop moet worden uitgerukt. Huidige situatie is dat vaak na melding geen (duidelijke) spreek luister met de client kan worden opgemaakt omdat deze zich in een andere ruimte bevind dan de vaste alarmunit.

Digitale toegang
Voor de medewerkers wordt het een stuk eenvoudiger om toegang tot de woning te krijgen. Geen gedoe meer met sleutelbossen en sleutelkastjes maar eenvoudig toegang via een app op je smartphone.

Voor cliënten betekent digitale toegang dat men niet per se naar de deur hoeft te kunnen lopen omdat deze ook op afstand is de ontsluiten.Project 3: sleutelplan en alarmering intramuraal

(september 2019-december 2019)

De ambitie te werken met een Open platvorm is niet alleen gebaseerd op het feit dat zorgaanbieders in de thuiszorg beter met elkaar kunnen samenwerken en de cliënt in de thuiszorg meer eigen regie heeft, maar is ook bedoeld om de huidige verschillen tussen intramuraal en extramuraal wonen te verminderen.

De huidige situatie met bijvoorbeeld domotica is intramuraal (in de gebouwen) bij nieuwbouw en of renovatie vaak redelijk eenvoudig (beheersbaar) maar de gekozen oplossingen zijn dan vaak alleen bruikbaar in het gebouw/complex zelf. Daardoor is er in functionaliteit maar ook in de bediening (door medewerkers) het beheren (ICT/applicatiebeheer) vaak een lastige situatie.

Dit project zorgt ervoor dat in 2019 twee van de intramurale locaties voorzien worden van technieken die tevens bruikbaar zijn in de thuiszorg. Kortom het sleutelplan wordt aangepast naar digitale sleutels.

Doelstelling: zuster zonder sleutels én bewoner in eigen regie (ontsluiting deur op afstand)

Bij de implementatie van de nieuwe toegangssystemen wordt tevens in basis al rekening gehouden met het werken van leefcirkels bij bewoners/cliënten met een (beginnend) dementieel syndroom.Project 4: toegang centrale deuren

(oktober 2019-oktober 2022)

HW wonen is voornemens bij de centrale (gestapelde bouw) complexen uit hun woningbezit te beoordelen wat er gedaan kan worden om de toegang aan bijvoorbeeld hulpverleners eenvoudiger en op afstand mogelijk te maken.

Dit kan resulteren in minder gebruik van “sleutelkasten”aan de gevels en onder andere, het in acute situaties (ambulance/politie) op afstand verstrekken van toegang.
Bovendien is door gebruik te maken van een gezamenlijk platform, het voor de thuiszorgmedewerkers makkelijker en efficiënter om bij de cliënt te komen. Dit vanwege het feit dat de centrale deuren met hun eigen applicatie is zijn bedienen.


Project 5: Medido medicijn dispenser

(mei 2019, doorlopend)

Nederland vergrijst en er vindt een verschuiving plaats, mensen moeten langer thuis wonen, en hiermee neemt de druk op de thuiszorgorganisaties toe. Ook is er een grote innovatie ontwikkeling aan de gang waarbij de mogelijkheden in de thuissituatie met betrekking tot (begeleiding bij) de inname van medicijnen toeneemt.

De Medido ,een automatische medicijndispenser attendeert, motiveert en observeert patiënten bij het gebruik van medicatie. Dit wordt gerealiseerd door voorverpakte medicatie in de dispenser te plaatsen en deze op het actuele weekprogramma in te stellen. Vervolgens geeft de Medido Connected de gebruiker /en of een alarmcentrale een signaal wanneer het tijd is de medicatie in te nemen. 

In mei 2019 zullen bij zorgaanbieder Zorgwaard de eerste cliënten voorzien worden van de Medido Het doel is dat nog voor de zomervakantie een bredere uitrol plaatsvind bij andere zorgaanbieders zoals Careyn, Alerimus en Heemzicht.

Kenmerkend bij dit project is ook het delen van informatie aan en met elkaar! Een ieder kan binnen de eigen organisatie zelf stappen zetten waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, leerervaring etc.

Gevraagd is aan de leverancier van de Medido (Innospence)e als ook aan Open Care Connect te beoordelen of het mogelijk is het alarm te tonen op de smartphones van de thuiszorg.


Project 6: Bachlaan (intercom app)

(Januari 2019- mei 2019)

Nadat een videofoon installatie defect raakte en vervanging nodig bleek is binnen de samenwerking van Slim Langer Thuis beoordeeld of er in het kader van het Hoeksch Menu meer mogelijkheden zijn dan alleen een device aan de muur.

Dit heeft geleid tot de keuze voor de nieuwe videofoon installatie van fabrikant Comolit welke februari 2019 in een wooncomplex van HW wonen is aangebracht. Daarmee kon de huurder zoals men gewend is, zien wie er bij de centrale toegangsdeur staat en indien gewenst kan de centrale deur worden geopend.

Er vind op de installatie, uitleg en gebruik tevens een uitgebreid onderzoek plaats. De uitkomsten moeten vervolg stappen helpen te verbeteren. Dit betreft dus niet alleen de toepassing en de hardware maar zeker ook de randvoorwaarden.
Project 7: SPHW (ongeplande zorg)

(Januari 2019- mei 2020)

Doel van dit project is om op korte termijn te komen tot een samenwerking waarbij de ongeplande nachtzorg (momenteel in de HW verdeeld tussen SPHW en Careyn), gezamenlijk  wordt uitgevoerd. Slim Langer Thuis geeft medewerking onder andere vanuit project 2 op de mogelijkheden die technologie kan bieden.
Project 8: Slimme bril

(Moet nog starten!)

Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat zorg vraagt in snel tempo toe, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden onder druk staat. Door de tekorten op de arbeidsmarkt, complexere zorg thuis en daardoor toenemende druk op mantelzorg en familie mag het zorgproces (gedeeltelijk) vervangen worden door zorg op afstand. Dit vraagt om slimme oplossingen, zoals de inzet van de Smart Glass.
Met de Smart Glass kan de zorgmedewerker door middel van een camera direct contact leggen met een verpleegkundige of arts. De verpleegkundige of arts kan meteen door de ogen van de medewerker meekijken en ondersteuning bieden. Deskundigheid zónder afstand eigenlijk .
Project wordt mogelijk gestart in samenwerking met https://1minuut.com/
Project 9: Hoeksch Menu

(Oriëntatie gestart in 2020)

Vanuit de visie van Thuis in de Kern behoefte aan meer samenwerking en samenhang in het aanbod van diensten voor ouderen. Een bundeling van diensten is niet alleen praktisch en overzichtelijk voor de gebruiker, het kan ook bijdragen aan communityvormingm en meer samenredzaamheid. Vanuit deze gedachte ontstond het idee van een Hoeksch Menu, een platform waar inwoners op allerlei gebieden verbinding kunnen maken en diensten kunnen afnemen.

Het Hoeksch Menu is een toegangspoort tot diensten en toepassingen die bewoners ondersteunen in hun zelfredzaamheid en het langer zelfstandig blijven wonen mede faciliteren. Het ondersteunt en ontzorgt mantelzorgers en het biedt zorgprofessionals meer en effectievere mogelijkheden om mensen te ondersteunen, ook tussen afspraken in. Met de ontwikkeling van het Hoeksch Menu richten wij ons in eerste instantie op ouderen die zelfstandig wonen, maar het concept zou op termijn ook voor een bredere doelgroep ingezet kunnen worden als een portal naar allerlei relevante diensten in het sociaal domein.


Project 10: Beeldzorg contact met de Compaan

(Versneld gestart in maart 2020)

Om het zorgsysteem dat nu zwaar belast wordt door corona te ontlasten, continuïteit van zorg te (blijven) bieden en mantelzorgers te ondersteunen, willen de zorgaanbieders in de Hoeksche Waard versneld aan de slag met uitbreiding van beeldzorg middels Compaan.
De Compaan is een tablet speciaal ingericht voor ouderen die weinig ervaring met digitale middelen hebben.
Met Compaan is het onder meer mogelijk voor een cliënt om te beeldbellen met de zorg en het mantelzorgnetwerk.

De nadruk ligt bij de start van het project op het mogelijk vervangen van de fysieke zorg door middel van digitale zorg en het elders inzetten van vrijgekomen capaciteit.
Maar er liggen meer mogelijkheden, zoals het voorkomen van sociale isolatie van ouderen en het ondersteunen van mantelzorgers. Met inzet van deze, speciaal voor senioren ontwikkelde gebruiksvriendelijke, tablets willen de gemeente, WElzijn Hoeksche Waard en de zorgaanbieders zorg op afstand realiseren.En er volgen nog meer projecten…..